Day-Date 40

นอกเหนือไปจากข้อบังคับทางกฎหมายแล้ว เมื่อหลายปีก่อนเราได้ประกาศรายการข้อปฏิบัติที่เอื้อให้เราสามารถตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานและรับประกันการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบตั้งต้นของเรา

เรามีการใช้วัตถุดิบตั้งต้นทางธรรมชาติ วัตถุดิบตั้งต้นจากแรงงาน และผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม รับประกันความปลอดภัยของบุคลากรและลูกค้าของเราเช่นเดียวกับตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับการตรวจสอบมาตรฐานทางกฎหมายและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดในขอบเขตดังกล่าว

เรามีการจัดตั้งโครงการรับรองการให้บริการตามมาตรฐานสากล 3000 ประเภทที่ 1 (ISAE 3000 Type 1) ที่ตรวจสอบกลับได้ของเรา และปฏิบัติตามการรับรองและข้อบังคับระดับสากลดังต่อไปนี้

• สมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน (LBMA)

• ตลาดแพลทินัมและพาลาเดียมแห่งลอนดอน (LPPM)

• ข้อกำหนดการรับประกันแหล่งแร่ที่มีความรับผิดชอบ (RMAP)

• องค์กรส่งเสริมการจัดหาแร่อย่างมีความรับผิดชอบ (RMI)

• รูปแบบการรายงานแร่ที่มีข้อขัดแย้ง (CMRT) / ข้อกำหนดการรับประกันแหล่งแร่ที่มีความรับผิดชอบ (RMAP)

• อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

• กระบวนการคิมเบอร์ลีย์ (KP)

• การขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี (REACH)

Gold

ทองคำ

เราสร้างและใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของเราเอง นับตั้งแต่เริ่มต้นกรรมวิธีจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จ ตลอดระยะการใช้ทองคำที่ตรวจสอบกลับได้นั้นผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบภายนอก การตรวจสอบย้อนกลับเฉพาะของผู้จัดหาแต่ละรายของเราช่วยส่งเสริมการทำงานของเราให้ดีขึ้น

Diamonds

เพชร

เพชรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราใช้นั้นผ่านการรับรองโดยกระบวนการคิมเบอร์ลีย์ เราจัดหาเพชรจากผู้จัดหาจำนวนจำกัดเท่านั้น และเป็นแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมมาตลอดหลายปี พันธมิตรที่น่าเชื่อถือเหล่านี้รับประกันว่าทรัพยากรทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการคิมเบอร์ลีย์ ระบบสากลที่รับประกันว่าการจัดซื้อเพชรดิบนั้นไม่มีข้อข้องเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีข้อพิพาท

สตีล

Oystersteel คืออัลลอยที่ผู้จัดหาพิเศษของเรานั้นนำของเสียจากอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปมาใช้ในขั้นตอนการผลิต ของเสียเหล่านี้คือส่วนของโลหะในอัลลอย คิดเป็นจำนวน 70% ของปริมาณการหล่อโดยเฉลี่ย สัดส่วนร้อยละที่เหลือจะทำมาจากโลหะผสมที่มีส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการผลิต Oystersteel ปริมาณมาก และโลหะผสมนี้จะถูกแบ่งสัดส่วนการใช้งานแตกต่างกันในการหล่อ เพื่อผลิตสตีล (904L) ในคุณภาพระดับต่างๆ ที่ต้องการ

สตีล

ทังสเตน แทนทาลัม และดีบุก

เราดำเนินการตามหลักการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เพื่อรับประกันว่าจะมีการจัดหาทรัพยากรทังสเตน แทนทาลัม และดีบุกอย่างมีความรับผิดชอบ

ระบบแจ้งเตือน

การรายงาน

ระบบแจ้งเตือนของเรามีขึ้นเพื่อให้คุณสามารถรายงานข้อสงสัยอย่างเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบร้ายแรงที่อาจส่งผลให้เกิดหรือเกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่ดี

คุณสามารถส่งคำร้องเรียนได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบฟอร์มการส่งคำร้องเรียน

ส่งข้อร้องเรียน