การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การแสดงความรับผิดชอบและการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา และเราอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีกรอบความคิดอย่างเหมาะสมมากขึ้น

นี่คือก้าวสำคัญและจำเป็นในการขับเคลื่อนแบรนด์ให้ก้าวไปข้างหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภายในภาคส่วนนี้

ในปี 2020 เราเริ่มต้นแนวทาง ‘ผลกระทบและความยั่งยืน’ เป็นโครงสร้างที่มีขึ้นเพื่อทำงานด้านความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราอย่างเป็นทางการ โครงการริเริ่มนี้ได้ตอกย้ำถึงความพยายามในการทำงานทั้งหมดที่เราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาหลายปีเพื่อสนับสนุนความยั่งยืน

เราสร้างแบบอย่างในการกำกับดูแล โดยได้รับการสนับสนุนโดยผู้นำอาวุโสที่สุดขององค์กรเพื่อกำหนดนโยบายความยั่งยืนภายใน และเพื่อรับประกันว่านโยบายดังกล่าวจะมีการนำไปใช้อย่างจริงจังด้วยหลากหลายกลวิธีในการปฏิบัติสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของแบรนด์ ทั้งในสวิตเซอร์แลนด์ และธุรกิจในเครือของเราทั้งหมดอีกด้วย

เกณฑ์วัดอย่างเป็นรูปธรรมถูกกำหนดขึ้นเพื่อลดผลกระทบที่เราสร้างขึ้นจากขอบเขตธุรกิจของเราทั้งหมด นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า รวมไปถึงการกระจายผลิตภัณฑ์และกระบวนการอื่นๆ เช่นกัน มาตรวัดเหล่านี้มุ่งเน้นผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ท้าทาย ในขณะที่กลยุทธ์ทางองค์กรระดับโลกของเรานั้นก็กำลังก้าวไปข้างหน้า

การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ วัตถุดิบตั้งต้นที่มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ การลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนผ่านพลังงาน การจัดการทางเคมี การดูแลระบบน้ำ ระบบการจัดการของเสีย การรีไซเคิลและมาตรฐานการลดของเสีย การเคลื่อนย้าย การขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางส่วนของเป้าหมายหลักของการปฏิบัติงานรายวันของเรา ที่นอกเหนือไปจากโครงการสนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ รวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลและการปกป้องโลกของเรา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการกำกับดูแลในแง่ของความยั่งยืน จริยธรรม และการบังคับใช้

• คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน หรือคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2020 เป้าหมายคือการกำหนด ตรวจสอบ และขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนของ Rolex

• สภาที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนจัดขึ้นในปี 2023 เพื่อให้คำแนะนำแก่ Rolex เกี่ยวกับหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับภาคส่วนของการผลิตนาฬิกา เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบตั้งต้น และสิทธิมนุษยชน

• ฝ่ายผลกระทบและความยั่งยืนจะขึ้นตรงต่อคณะผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ในการจัดตั้งกลยุทธ์ทางความยั่งยืนขององค์กร และประกาศใช้งานกลยุทธ์ดังกล่าวภายในสวิตเซอร์แลนด์และในต่างประเทศ เพื่อชี้แนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใน Rolex นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการปรับปรุงและวัดผลการดำเนินการของ Rolex ในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน

• คณะกรรมการบริหารด้านความยั่งยืนได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2020 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยจะประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งตัวแทนหรือมากกว่านั้นจากแต่ละแผนกของบริษัท Rolex SA และจากโรงงานการผลิตของ Rolex SA คณะกรรมการชุดนี้จะดูแลการเปิดตัวกลยุทธ์ความยั่งยืนและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการจริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบจัดตั้งขึ้นในปี 2023 โดยมีความรับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและดำเนินการด้านข้อปฏิบัติในการเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบตั้งต้นทั้งในสวิตเซอร์แลนด์และต่างประเทศ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการและการบังคับใช้กลยุทธ์ที่จัดตั้งขึ้นมา และทำหน้าที่จัดการรายงานที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งรายงานของ Rolex

อาคาร Rolex

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของเรา

เราสร้างเกณฑ์วัดสำหรับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงสำหรับห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสังคม ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นและผู้จัดหา

นโยบายการรับซื้ออย่างมีความรับผิดชอบของเราได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงจากข้อบังคับต่างๆ รวมไปถึงกฤษฎีกาสวิสสำหรับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการและพันธกรณีความโปร่งใส (ODiTr) ปี 2021 และข้อกำหนด 2017/821 ของสหภาพยุโรป นโยบายนี้ตั้งขึ้นบนพื้นฐานของหลักการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เพื่อความรับผิดชอบด้านห่วงโซ่อุปทานของแร่โลหะจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทและพื้นที่ความเสี่ยงสูง (ปี 2016/ฉบับที่สาม) ซึ่งรวมไปถึงการบังคับใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ การร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมอบโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และการเฝ้าสังเกตการณ์และประเมิน

นโยบายดังกล่าวผลักดันให้เกิดข้อบังคับในการจัดซื้อวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติงานภายในองค์กรมาเป็นระยะเวลาหลายปี และเป็นจุดศูนย์กลางของกลไกการควบคุมอุปทานที่มีผลต่อผลกระทบที่เราสร้างขึ้น

วิธีปฏิบัตินี้สร้างขนบให้กับคำมั่นโดยสมัครใจของเราที่สอดแทรกอยู่ในค่านิยมพื้นฐาน จริยธรรม และข้อกำหนดภายในของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ตลอดมา

ส่วนหนึ่งของข้อบังคับด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการนั้น เราบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วนในการจัดซื้อและกำหนดการกำกับดูแลให้แต่ละภาคส่วนเพื่อบริหารความเสี่ยงในขอบเขตต่างๆ อย่างด้านความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การตระหนักรู้ถึงกิจกรรมของเราที่มีผลต่อชุมชน ความคิดริเริ่มด้านสังคม การลดความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจก การจัดการของเสีย การตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบตั้งต้น จริยธรรมทางธุรกิจ และกรณียธรรม

Rooftop garden

กฎบัตรการพัฒนาด้านความยั่งยืนของเรา

เพื่อสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรของเราให้มากที่สุดเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2022 เราสร้างกฎบัตรขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับพันธมิตรของเรา เอกสารอย่างเป็นทางการนี้เป็นข้อสรุปสำหรับคำมั่นโดยสมัครใจที่เรามีต่อประชากรและโลก มีเป้าหมายในการผลักดันและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและมนุษยชาติในอนาคต

ด้วยกฎบัตรนี้ เราให้คำมั่นที่จะมีทัศนคติในการแสดงความรับผิดชอบและมีมาตรฐานทางความยั่งยืนที่เข้มแข็งสำหรับห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร เราร้องขอให้พันธมิตรของเราได้เปิดเผยคำมั่นโดยลงนามในกฎบัตรนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใส

กฎบัตรการพัฒนาด้านความยั่งยืน