โลก

เราคือผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

ในการแสวงหาความเป็นเลิศของเรานั้น เราดำเนินการอย่างอุตสาหะในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่นาฬิกาของเราเท่านั้น ทว่ายังรวมไปถึงประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อสังคมอีกด้วย

วิสัยทัศน์ระยะยาวคือหัวใจสำคัญของปรัชญาและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเรา ค่านิยมหลักของเราคือความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อคุณภาพ ความหลักแหลมด้านนวัตกรรม และการแสวงหาความเป็นเลิศ ซึ่งทั้งหมดล้วนมีพื้นฐานมาจากแนวคิดด้านความยั่งยืนที่หล่อหลอมทุกๆ ภารกิจของเราท่ามกลางกิจกรรมทั้งหมด

การผลิตนาฬิกาที่รองรับและสนับสนุนความสำเร็จของมนุษยชาติคือภารกิจของเรามาโดยตลอด ความสำเร็จเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบันได้โดยไม่เบียดเบียนความสามารถในการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของมนุษยชาติในอนาคต ในทุกๆ วัน เราลงมือทำเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจอันสำคัญยิ่ง

ความร่วมมือเพื่อเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) สร้างกรอบความคิดระดับโลกเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในระดับโลก

เพื่อเป็นแนวทางให้กับการทำงานของเราเพื่อ SDGs และพัฒนาประสิทธิภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เราได้กำหนดรายการของเกณฑ์ประเมินที่เรามีในปัจจุบัน และระบุถึงขอบเขตที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ผลงานนี้ยังช่วยรองรับการคิดค้นอย่างมีกลยุทธในขณะที่เราพัฒนานโยบายด้านความยั่งยืนของเรา

ระบบการแจ้งเตือน

การรายงาน

หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านใดที่มีข้อร้องเรียนและต้องการรายงาน สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางนี้

เรามีการจัดตั้งระบบแจ้งเตือนขึ้นเพื่อให้คุณสามารถรายงานข้อสงสัยอย่างเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบร้ายแรงที่อาจส่งผลให้เกิดหรือเกิดขึ้นต่อทรัพยากรแร่หรือโลหะ (ทองคำ ทังสเตน แทนทาลัมและดีบุก) จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทหรือมีความเสี่ยงสูง หรือกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก

คุณสามารถส่งคำร้องเรียนได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบฟอร์มการส่งคำร้องเรียน

ส่งข้อร้องเรียน