PRIVASI NOTIS ROLEX

Pengenalan

Rolex menghormati privasi anda dan komited dalam melindungi data peribadi anda. Notis privasi ini akan memaklumkan kepada anda tentang bagaimana kami menjaga data peribadi anda apabila anda melayari laman web kami (tidak kira dari mana anda melayarinya) atau apabila anda berinteraksi secara langsung dengan Rolex atau Afiliasi Rolex, dan juga memberitahu anda tentang hak-hak privasi anda dan bagaimana undang-undang melindungi diri anda.

Pengguna Data

Apabila kami menyebut “Rolex” atau “kami” dalam notis privasi ini, kami merujuk kepada:

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 Geneva 26
Switzerland

Nombor syarikat Swiss:
CH-660.0.012.920-4

ROLEX SA ialah pengguna data bagi data peribadi yang dikumpul melalui lawan web ini.

Walau bagaimanapun, apabila anda berinteraksi secara langsung dengan Afiliasi Rolex, afiliasi ialah pengguna data bagi data peribadi yang dikumpulkan melalui interaksi langsung.

Penyelia Data Peribadi

Kami telah melantik seorang penyelia data peribadi yang bertanggungjawab untuk mengendalikan soalan-soalan berkenaan dengan notis privasi ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang notis privasi ini, termasuk apa-apa permintaan untuk menjalankan hak undang-undang anda, sila hubungi penyelia data peribadi dengan menggunakan butiran seperti yang dinyatakan di bawah.

Penyelia Data Peribadi: Mr. Xavier Braun
Alamat surat-menyurat: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland
Nombor telefon: +4122 302 22 00
Alamat e-mel: privacy@rolex.com
ROLEX SA hanya akan memberi maklum balas terhadap pertanyaan tentang perlindungan data. Sebarang komunikasi hendaklah dihantar dalam Bahasa Inggeris ataupun Bahasa Perancis.

Badan Berkuasa Penyeliaan

Anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan pada bila-bila masa kepada badan berkuasa penyeliaan dalam bidang kuasa yang sewajarnya.

Data Yang Kami Kumpul Tentang Anda

Data peribadi bermaksud sebarang maklumat tentang seseorang individu yang membolehkan orang tersebut dikenal pasti. Ia tidak termasuk data yang mana identiti individu tersebut telah dikeluarkan (data tanpa nama).

Kami mungkin mengumpul, menggunakan, menyimpan dan memindahkan pelbagai jenis data peribadi tentang anda, yang kami telah kategorikan seperti berikut:

 • Data Identiti termasuk nama pertama, nama sebelum berkahwin, nama keluarga, nama pengguna atau pengecam yang serupa, status perkahwinan, gelaran, tarikh lahir dan jantina.
 • Data Perhubungan termasuk alamat, alamat e-mel dan nombor telefon.
 • Data Teknikal termasuk alamat protokol internet (IP), data log masuk anda, jenis dan versi pelayar, tetapan zon masa dan lokasi, jenis dan versi pemalam pelayar, sistem dan platform operasi, dan teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses laman sesawang ini.
 • Data Penggunaan termasuk maklumat tentang bagaimana anda menggunakan Laman web kami.
 • Data Pemasaran dan Komunikasi termasuk pilihan anda dalam menerima pemasaran daripada kami dan pihak ketiga kami serta pilihan anda dari segi bentuk komunikasi.

Kami tidak mengumpul sebarang Data Peribadi Kategori Khas (ini termasuk butiran tentang bangsa atau keturunan anda, kepercayaan keagamaan atau falsafah, kehidupan seks, orientasi seks, pendapat politik, keahlian kesatuan sekerja, maklumat tentang kesihatan, data genetik dan data biometrik). Kami juga tidak mengumpul sebarang maklumat tentang apa-apa sabitan dan kesalahan jenayah.

Bagaimana data peribadi anda dikumpulkan?

Kami menggunakan pelbagai cara untuk mengumpul data daripada anda dan tentang anda, termasuk melalui:

 • Interaksi langsung. Anda mungkin memberikan kepada kami Data Identiti, Data Perhubungan dan Data Pemasaran dan Komunikasi dengan cara mengisi borang atau berhubung dengan kami melalui pos, e-mel atau lain-lain.

 • Teknologi atau interaksi automatik. Apabila anda berinteraksi dengan laman web kami, kami akan secara automatik mengumpul Data Teknikal tentang peranti anda, corak dan tindakan layaran anda. Kami mengumpul data peribadi ini dengan menggunakan kuki, log pelayan dan teknologi lain yang serupa. Sila lihat polisi penggunaan kuki kami untuk butiran lanjut.

 • Pihak ketiga. Kami menerima data peribadi tentang anda daripada pelbagai pihak ketiga seperti yang dinyatakan di bawah:

  • Perkhidmatan pemetaan daripada pihak-pihak di bawah:
   • Adobe Analytics yang berpusat di Ireland
   • Content Square yang berpusat di France


  • Penyelesaian pengawasan teknikal daripada pihak di bawah:
   • New Relic yang berpusat di Amerika Syarikat


  • Perkhidmatan pemetaan daripada pihak-pihak di bawah:
   • Google Maps yang berpusat di Amerika Syarikat
   • Baidu Maps yang berpusat di China

Tujuan kami menggunakan data peribadi anda

Kami telah menyediakan di bawah, dalam satu format jadual, satu penerangan tentang semua cara bagaimana kami merancang untuk menggunakan data peribadi anda, dan asas undang-undang yang menjadi pergantungan kami dalam berbuat demikian. Kami juga telah mengenal pasti kepentingan kami yang sah yang dirasakan wajar.

Sila ambil maklum bahawa kami mungkin memproses data peribadi anda berdasarkan lebih daripada satu asas undang-undang, bergantung kepada tujuan khusus kami menggunakan data anda itu. Sila hubungi kami jika anda memerlukan butiran lanjut tentang asas undang-undang khusus yang kami gunakan untuk memproses data peribadi anda, apabila lebih daripada satu asas telah dinyatakan dalam jadual di bawah.

 • Tujuan-Aktiviti / Memaklumkan kepada anda tentang perubahan kepada notis privasi kami
  Jenis data / (a) Identiti (b) Perhubungan (c) Pemasaran dan Komunikasi
  Dasar yang sah untuk memproses termasuk dasar kepentingan yang sah(a) Perlaksanaan kontrak dengan anda (b) Keperluan untuk mematuhi suatu obligasi undang-undang (c) Keperluan untuk menjaga kepentingan sah kami (untuk mengemas kini rekod kami)
  Tempoh penyimpanan / 12 bulan


 • Tujuan-Aktiviti / Untuk mentadbir dan melindungi perniagaan kami dan laman web ini (termasuk penyelesaian masalah (troubleshooting), analisis data, ujian, penyelenggaraan sistem, sokongan, laporan dan pengehosan data)
  Jenis data / (a) Identiti (b) Perhubungan (c) Teknikal
  Dasar yang sah untuk memproses termasuk dasar kepentingan yang sah / (a) Keperluan untuk menjaga kepentingan sah kami (untuk mengendalikan perniagaan kami, pembekalan perkhidmatan pentadbiran dan teknologi maklumat, keselamatan rangkaian, untuk mencegah penipuan dan dalam konteks penyusunan semula perniagaan atau penstrukturan semula kumpulan) (b) Keperluan untuk mematuhi suatu obligasi undang-undang
  Tempoh penyimpanan / 12 bulan


 • Tujuan-Aktiviti / Untuk menggunakan analitik data untuk menambah baik laman web kami, produk/perkhidmatan, pemasaran, perhubungan dan pengalaman pelanggan
  Jenis data / (a) Teknikal (b) Penggunaan
  Dasar yang sah untuk memproses termasuk dasar kepentingan yang sah / Keperluan untuk menjaga kepentingan sah kami (untuk mendefinisikan jenis-jenis pelanggan untuk produk dan perkhidmatan kami, untuk memastikan laman web kami dikemas kini dan relevan, untuk mengembangkan perniagaan kami dan untuk memaklumkan tentang strategi pemasaran kami)
  Tempoh penyimpanan / 25 bulan


 • Tujuan-Aktiviti / Untuk membekalkan anda dengan komunikasi pemasaran dan maklumat tentang syarikat dan produk kami
  Jenis data / (a) Identiti (b) Perhubungan (c) Pemasaran dan Komunikasi
  Dasar yang sah untuk memproses termasuk dasar kepentingan yang sah / (a) Keperluan untuk menjaga kepentingan sah kami (untuk membangunkan produk/perkhidmatan kami dan mengembangkan perniagaan kami) (b) Persetujuan
  Tempoh penyimpanan / Mengikut pemberitahuan bahawa subjek data tidak lagi ingin menerima komunikasi pemasaran

 • Tujuan-Aktiviti
   / Untuk memberi maklum balas langsung kepada anda selepas anda menghubungi kami
  Jenis data / (a) Identiti (b) Perhubungan (c) objek pada komunikasi, Pemasaran dan Komunikasi anda
  Dasar yang sah untuk memproses termasuk dasar kepentingan yang sah / (a) Keperluan untuk menjaga kepentingan sah kami (untuk membalas pertanyaan anda) (b) Persetujuan
  Tempoh penyimpanan / 48 bulan selepas komunikasi terakhir

Pertukaran tujuan

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan kami mengumpulnya, melainkan jika kami semunasabahnya merasakan bahawa kami perlu menggunakannya untuk tujuan yang lain dan tujuan tersebut adalah selari dengan tujuan yang asal. Jika anda ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pemprosesan untuk tujuan yang baru adalah selari dengan tujuan yang asal, sila hubungi kami.

Jika kami perlu menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang tidak berkaitan, kami akan memaklumkan perkara ini kepada anda dan menerangkan asas undang-undang yang membenarkan kami berbuat demikian.

Sila ambil maklum bahawa kami mungkin memproses data peribadi anda tanpa pengetahuan atau persetujuan anda, dengan mematuhi peraturan di atas, apabila perbuatan ini dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

Penyimpanan Data

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda untuk tempoh selama yang semunasabahnya perlu untuk memenuhi tujuan pengumpulan data tersebut, termasuk untuk tujuan memenuhi apa-apa keperluan undang-undang, kawal selia, percukaian, perakaunan atau laporan. Kami mungkin menyimpan data peribadi anda untuk tempoh yang lebih lama sekiranya terdapat aduan atau sekiranya kami semunasabahnya percaya bahawa terdapat kemungkinan berlakunya tindakan undang-undang (litigasi) berkenaan dengan hubungan kami dengan anda.

Untuk menentukan tempoh penyimpanan yang wajar bagi data peribadi, kami mengambil kira jumlah, sifat dan sensitiviti data peribadi tersebut, risiko kemungkinan berlaku sebarang kemudaratan daripada penggunaan atau penzahiran data peribadi anda yang dilakukan tanpa kebenaran, tujuan pemprosesan data peribadi anda dan sama ada kami boleh mencapai tujuan tersebut melalui cara yang lain, serta mengambil kira keperluan undang-undang, kawal selia, percukaian dan perakaunan yang terpakai, atau lain-lain keperluan.

Butiran tentang tempoh penyimpanan aspek data peribadi anda yang berbeza-beza disenaraikan dalam jadual di bawah.

Pemasaran

Anda boleh meminta supaya kami atau pihak ketiga berhenti menghantar pesanan pemasaran kepada anda pada bila-bila masa dengan mengikuti pautan pilih keluar (‘opt-out’) yang terdapat pada mana-mana pesanan pemasaran yang dihantar kepada anda, atau dengan cara menghubungi kami pada bila-bila masa.

Apabila anda memilih keluar daripada menerima pesanan pemasaran daripada kami, ini tidak akan terpakai bagi data peribadi yang diberikan kepada kami sebagai hasil daripada aktiviti/tujuan 1-4 di atas.

Penzahiran Data Peribadi Anda

Tertakluk kepada persetujuan anda, kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga dalaman atau luaran.

Dalam apa jua keadaan, kami mengkehendaki semua pihak ketiga untuk menghormati keselamatan data peribadi anda dan menganggap ia sesuai dengan perundangan. Kami tidak membenarkan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami untuk menggunakan data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri dan hanya membenarkan mereka memproses data peribadi anda untuk tujuan tertentu sahaja mengikut arahan kami.

Pemindahan Antarabangsa

Kami berkongsi data peribadi anda dalam kalangan kumpulan syarikat Rolex. Ini mungkin melibatkan pemindahan data anda ke luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Sebilangan daripada pihak ketiga luaran kami berpusat di luar Kawasan Ekonomi Eropah, oleh itu pemprosesan data peribadi anda oleh mereka akan melibatkan pemindahan data ke luar Kawasan Ekonomi Eropah.

Pada bila-bila masa kami memindahkan data peribadi anda ke luar Kawasan Ekonomi Eropah, kami memastikan bahawa tahap perlindungan yang serupa diberikan kepada data tersebut dengan memastikan bahawa sekurang-kurangnya salah satu daripada langkah keselamatan di bawah dilaksanakan:

Sila hubungi kami sekiranya anda mahukan maklumat lanjut tentang mekanisme khusus yang kami gunakan apabila memindahkan data peribadi anda ke luar Kawasan Ekonomi Eropah.

Keselamatan Data

Kami telah menyediakan langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya untuk mencegah data peribadi anda daripada hilang dengan tidak sengaja, digunakan atau diakses tanpa kebenaran, diubah suai atau dizahirkan. Sebagai tambahan, kami juga mengehadkan akses kepada data peribadi anda hanya kepada pekerja, agen, kontraktor dan pihak ketiga kami yang mempunyai keperluan perniagaan untuk tahu. Mereka hanya akan memproses data peribadi anda berdasarkan arahan kami dan mereka juga tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan.

Kami telah menyediakan prosedur untuk menangani sebarang pelanggaran data peribadi yang disyaki dan kami akan memaklumkan tentang pelanggaran ini kepada anda dan mana-mana badan berkuasa penyeliaan yang terpakai apabila kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian.

Kuki & pautan pihak ketiga

Anda boleh menetapkan pelayar anda supaya menolak semua atau sebahagian daripada kuki pelayar, atau untuk memaklumkan kepada anda apabila terdapat laman web yang menetapkan atau mengakses kuki. Jika anda menutup atau menolak penggunaan kuki, sila ambil maklum bahawa ini mungkin akan menyebabkan sebahagian daripada laman web ini tidak boleh diakses atau tidak berfungsi dengan betul. Untuk maklumat lanjut tentang kuki yang kami gunakan, sila lihat di sini:

Laman web ini mungkin termasuk pautan kepada laman web, pemalam dan aplikasi tertentu pihak ketiga. Menekan klik pada pautan tersebut atau membolehkan sambungan dibuat mungkin akan membolehkan pihak ketiga mengumpul atau berkongsi data tentang anda. Kami tidak mengawal laman web pihak ketiga ini dan kami tidak bertanggungjawab atas pernyataan privasi mereka. Apabila anda meninggalkan laman web kami, kami menggalakkan anda untuk membaca notis privasi setiap laman web yang anda layari.

Hak anda di sisi undang-undang

Di bawah hal keadaan yang tertentu, anda mempunyai hak-hak berikut di bawah undang-undang perlindungan data berkenaan dengan data peribadi anda:

 • Meminta akses kepada data peribadi anda (dikenali sebagai “permintaan akses subjek data”). Ini membolehkan anda menerima satu salinan data peribadi yang kami pegang tentang anda dan memeriksa bahawa kami memprosesnya secara sah.

 • Meminta pembetulan terhadap data peribadi tentang anda yang kami pegang. Ini membolehkan anda membetulkan sebarang data tentang anda yang tidak lengkap atau tidak tepat, walaupun kami mungkin perlu mengesahkan ketepatan data baru yang anda berikan kepada kami.

 • Meminta pemadaman data peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami untuk memadam atau mengeluarkan data peribadi apabila tidak terdapat sebab yang baik untuk kami terus memprosesnya. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami memadam atau mengeluarkan data peribadi anda apabila anda telah berjaya menjalankan hak anda untuk membantah pemprosesan (lihat di bawah), jika kami mungkin telah memproses maklumat tentang anda dengan cara yang tidak sah, atau jika kami dikehendaki untuk memadamkan data peribadi anda untuk mematuhi undang-undang tempatan. Sila ambil maklum bahawa kami mungkin tidak sentiasa dapat memenuhi permintaan anda untuk pemadaman atas sebab perundangan khusus yang akan dimaklumkan kepada anda, jika terpakai, pada masa permintaan anda dibuat.

 • Membantah pemprosesan data peribadi anda apabila kami melakukannya atas dasar satu kepentingan sah (atau kepentingan sah satu pihak ketiga) dan terdapat sesuatu tentang situasi tertentu anda yang menyebabkan anda mahu membantah pemprosesan atas dasar ini kerana ia memberi kesan kepada hak dan kebebasan asasi anda. Anda juga mempunyai hak untuk membantah jika kami memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Dalam kes tertentu, kami mungkin mempamerkan bahawa kami mempunyai dasar yang sah dan kukuh untuk memproses maklumat anda yang mengatasi hak dan kebebasan anda.

 • Meminta sekatan pemprosesan data peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami untuk menggantungkan pemprosesan data peribadi anda dalam senario-senario berikut:

  • Jika anda mahu kami memastikan ketepatan data.

  • Jika penggunaan data tersebut oleh kami menyalahi undang-undang tetapi anda tidak mahu kami memadamnya.

  • Jika anda memerlukan kami untuk memegang data tersebut walaupun kami tidak lagi mengkehendakinya kerana anda memerlukannya untuk mewujudkan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

  • Anda telah membantah penggunaan data anda oleh kami tetapi kami perlu mengesahkan sama ada kami mempunyai alasan sah yang lebih utama untuk menggunakannya.

 • Meminta pemindahan data peribadi anda kepada diri anda atau kepada suatu pihak ketiga. Kami akan memberikan kepada anda, atau kepada suatu pihak ketiga yang telah anda pilih, data peribadi anda dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin. Sila ambil maklum bahawa hak ini cuma terpakai bagi maklumat automatik yang anda telah memberi persetujuan kepada kami untuk menggunakannya atau jika kami menggunakan maklumat tersebut untuk melaksanakan sesuatu kontrak dengan anda.

 • Menarik balik persetujuan pada bila-bila masa jika kami bergantung kepada persetujuan untuk memproses data peribadi anda. Walaubagaimanapun, ini tidak akan memberi kesan terhadap kesahan apa-apa pemprosesan yang telah dijalankan sebelum anda menarik balik persetujuan anda. Sekiranya anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat memberikan produk atau perkhidmatan tertentu kepada anda. Kami akan memaklumkan kepada anda sekiranya ini terjadi pada masa anda menarik balik persetujuan anda.

 • Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi penyelia data peribadi.

Lazimnya tiada fi dikenakan

Anda tidak perlu membayar fi untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk melaksanakan hak-hak anda yang lain). Namun, kami mungkin mengenakan fi yang munasabah sekiranya permintaan anda jelas tidak berasas, berulang-ulang atau keterlaluan. Sebagai alternatif, kami boleh menolak untuk memenuhi permintaan anda dalam keadaan seperti ini.

Apa yang kami mungkin perlukan daripada anda

Kami mungkin perlu meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memastikan hak anda untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk melaksanakan mana-mana hak anda yang lain). Ini merupakan langkah keselamatan untuk memastikan data peribadi tidak dizahirkan kepada mana-mana orang yang tidak mempunyai hak untuk menerimanya. Kami mungkin juga akan menghubungi anda untuk meminta maklumat lanjut daripada anda berhubung dengan permintaan anda bagi mempercepatkan maklum balas daripada kami.

Had masa untuk maklum balas

Kami cuba memberikan maklum balas kepada semua permintaan yang sah dalam tempoh satu bulan. Kadangkala kami mungkin mengambil masa lebih daripada satu bulan jika permintaan anda adalah rumit atau jika anda telah membuat beberapa permintaan. Dalam kes ini, kami akan memberitahu hal ini kepada anda dan juga memaklumkan perkembangan terkini kepada anda.

Kewajipan anda untuk memaklumkan kepada kami tentang perubahan

Penting untuk data peribadi yang kami simpan tentang anda bersifat tepat dan terkini. Sila maklumkan kepada kami jika terdapat perubahan pada data peribadi anda semasa hubungan anda dengan kami berlangsung.
Hubungi Rolex

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan tentang Polisi ini, amalan privasi kami atau komunikasi anda dengan Rolex, sila hubungi Rolex secara bertulis atau melalui telefon:

ROLEX SA
Rue François-Dussaud, 3-5-7
1211 Genève 26 – Switzerland
+41 22 302 22 00

 

E-mel: privacy@rolex.com
ROLEX SA hanya akan memberi maklum balas terhadap pertanyaan tentang perlindungan data. Sebarang komunikasi hendaklah dihantar dalam Bahasa Inggeris ataupun Bahasa Perancis.

Pertanyaan: enquiries@rolex.com
ROLEX SA hanya memberi maklum balas kepada pertanyaan tentang perkhidmatan selepas jualannya. Sebarang komunikasi hendaklah dihantar dalam Bahasa Inggeris ataupun Bahasa Perancis. Untuk sebarang pertanyaan lain, sila hubungi peruncit anda.

Penyelia perlindungan data: En. Xavier BRAUN
Tarikh Polisi ini dikemaskinikan: April 2021

Kongsi Halaman ini