رولکسی که هر روز مورد استفاده قرار می‌گیرد نیازمند کمی مراقبت است. این کار تنها نیازمند کمی مراقبت و نگهداری است.

روند سرویس رولکس با این هدف طراحی شده  تا تضمین کند که هر ساعت با مشخصه‌های زیبایی و عملکرد رولکس مطابقت دارد.

به اشتراک‌گذاری این صفحه