ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI

Những sáng kiến Rolex Perpetual

Những sáng kiến Perpetual

Bảo tồn hành tinh, duy trì di sản văn hóa của nhân loại, thúc đẩy sự cải tiến và truyền cảm hứng cho các thế hệ mới

Rolex sát cánh cùng những người đang định hình tương lai.

Một cam kết dài lâu được thể hiện thông qua Chương trình Perpetual Planet và Chương trình Perpetual Arts Initiative.