Privacyverklaring Rolex

Inleiding

Rolex respecteert uw privacy en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan (ongeacht waar u zich bevindt) en vertellen we u over uw privacyrechten en hoe u door de wet beschermd wordt.

Beheerder

Wanneer wij de woorden 'Rolex', 'wij', 'ons' of 'onze' in dit privacybeleid gebruiken, verwijzen wij naar:

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 Genève 26
Zwitserland

Zwitserse ondernemingsnummer:
CH-660.0.012.920-4

ROLEX SA is de beheerder van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Toezichthouder persoonsgegevens

Wij hebben een toezichthouder van persoonsgegevens aangesteld, die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring of indien u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de toezichthouder persoonsgegevens via onderstaande gegevens.

Toezichthouder persoonsgegevens: Dhr. Xavier Braun
Postadres: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26, Zwitserland
Telefoonnummer: +4122 302 22 00
E-mailadres: privacy@rolex.com
ROLEX SA beantwoordt alleen vragen met betrekking tot gegevens­bescherming. Gelieve uw berichten in het Engels of Frans te versturen.

Toezichthoudende autoriteit

U heeft tevens het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het betreffende rechtsgebied.

De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen niet de gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze hebben wij als volgt gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens bevatten de voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of een soortgelijk identificatiemiddel, huwelijkse staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens bevatten het adres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Technische gegevens bevatten uw IP-adres, uw logingegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van de browserplug-in, het besturingssysteem en platform en andere technologie van de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Gebruiksgegevens bevatten informatie over hoe u gebruik maakt van onze website.
 • Marketing- en communicatiegegevens bevatten uw voorkeuren om marketinguitingen van ons en onze derde partijen te ontvangen en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (zoals details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij vergaren ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens te verzamelen van en over u, onder andere via:

 • Directe interactie. U kunt ons zelf uw identiteits-, contact- en marketing- en communicatie­gegevens verschaffen door formulieren in te vullen of door met ons per post, telefoon, e-mail of anderszins te communiceren.

 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Door uw interactie met onze website, verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie hierover.

 • Derden. Wij ontvangen persoonsgegevens over u van verschillende derde partijen zoals hieronder aangegeven:

  • Analyse-oplossingen van de volgende partijen:
   • Adobe Analytics, gevestigd in Ierland
   • Content Square, gevestigd in Frankrijk


  • Technische monitoring van de volgende derde partij:
   • New Relic, gevestigd in de VS


  • Locatiediensten van de volgende partijen:
   • Google Maps, gevestigd in de VS
   • Baidu Maps, gevestigd in China

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken

Hieronder vindt u in tabelvorm, een beschrijving van alle manieren waarop wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij ons daarvoor baseren. Wij hebben ook aangegeven wat onze rechtmatige belangen zijn, indien van toepassing.

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens mogelijk voor meer dan één rechtsgrondslag verwerken, afhankelijk van de specifieke toepassing waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op indien u wilt weten op welke specifieke rechtsgrondslag wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan één grondslag is vermeld in de onderstaande tabel.

 • Doel-Activiteit / U informeren over wijzigingen in onze privacyverklaring
  Datatype / (a) Identiteit (b) Contact (c) Marketing en Communicatie
  Wettelijke basis voor het verwerken waaronder basis van rechtmatig belang(a) Prestaties van een contract met u (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) Nodig voor onze rechtmatige belangen (om onze gegevens up-to-date te houden)
  Bewaarperiode / 12 maanden


 • Doel-Activiteit / Voor het beheer en de bescherming van ons bedrijf en deze website (hieronder vallen ook probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)
  Datatype / (a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch
  Wettelijke basis voor het verwerken waaronder basis van rechtmatig belang / (a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor onze bedrijfsvoering, verlening van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in het kader van een zakelijke reorganisatie of oefening om de structuur van de groep te veranderen) (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  Bewaarperiode / 12 maanden


 • Doel-Activiteit / Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten, diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren
  Datatype / (a) Technisch (b) Gebruik
  Wettelijke basis voor het verwerken waaronder basis van rechtmatig belang / Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om type klanten voor onze producten en diensten vast te stellen, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
  Bewaarperiode / 25 maanden


 • Doel-Activiteit / Om u te voorzien van marketingberichten en informatie over ons bedrijf en onze producten
  Datatype / (a) Identiteit (b) Contact (c) Marketing en Communicatie
  Wettelijke basis voor het verwerken waaronder basis van rechtmatig belang / (a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor de ontwikkeling van onze producten/diensten en onze business te laten groeien) (b) Toestemming
  Bewaarperiode / Volgt op melding dat betrokkene niet langer marketingberichten wenst te ontvangen

Wijziging van doelstellingen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze verzameld hebben, tenzij wij in alle redelijkheid van mening zijn dat wij ze moeten gebruiken voor een andere reden en dat die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Indien wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor een niet-verwant doel, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en de rechtsgrondslag waarop wij dit doen, aan u uitleggen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming, met inachtneming van bovengenoemde voorschriften, indien dit wordt vereist of is toegestaan door de wet.

Bewaren van gegevens

Wij zullen alleen uw persoonsgegevens bewaren zo lang als redelijkerwijs nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld. Hieronder valt ook het kunnen voldoen aan de wettelijke, bestuursrechtelijke, fiscale, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens langere tijd bewaren in het geval van een klacht of indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat er mogelijk een geschil gaat ontstaan met betrekking tot onze relatie met u.

Om een passende bewaarperiode van persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico van schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden ook met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, bestuursrechtelijke, fiscale, boekhoudkundige of andere verplichtingen kunnen bereiken.

Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de tabel hierboven.

Marketing

U kunt ons of derde partijen op elk moment verzoeken te stoppen met het sturen van marketingboodschappen door de afmeld-links te volgen op een marketingboodschap die naar u is verstuurd, of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Afmelding voor het ontvangen van deze berichten, geldt niet voor de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft als resultaat van de hierboven genoemde activiteiten/doeleinden 1-4.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Behoudens uw goedkeuring is het mogelijk dat wij uw persoonlijk gegevens delen met interne en externe derde partijen.

Wij verplichten alle derde partijen in elk geval de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren en te behandelen overeenkomstig de wet. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken en staan alleen toe dat zij uw persoonsgegevens verwerken voor specifieke doeleinden en volgens onze instructies.

Internationale overdracht

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Rolex-bedrijvengroep. Dit kan betekenen dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) terechtkomen.

Sommige van onze externe derde partijen zijn gevestigd buiten de EER dus hun verwerking van uw persoonsgegevens houdt in dat de gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EER.

Wanneer wij uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER verplaatsen, zorgen wij ervoor dat een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden met minimaal één van de volgende voorzorgsmaatregelen:

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke, door ons gebruikte mechanisme om uw persoonsgegevens over te brengen naar landen buiten de EER.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan of op een ongeoorloofde manier gebruikt, geraadpleegd, veranderd of geopenbaard kunnen worden. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot alleen die medewerkers, agenten, leveranciers en andere derden, die er om zakelijke redenen van op de hoogte moeten zijn. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze instructies en hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures opgesteld om om te gaan met vermoedens van schendingen van persoonsgegeven en zullen u en een eventuele toezichthouder waarschuwen over een schending indien wij dit wettelijk verplicht zijn te doen.

Cookies en links naar derden

U kunt uw browser zo instellen dat hij alle of bepaalde cookies weigert, of dat u gewaarschuwd wordt wanneer websites cookies plaatsen of toegang geven. Als u deze cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website mogelijk niet meer ontoegankelijk zijn of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kijk hier:

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door te klikken op die links of deze verbindingen toe te staan, kunnen derden in staat zijn om gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om de privacyverklaring van elke website die u gaat bezoeken, te lezen.

Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u, met betrekking tot uw persoonsgegevens, de volgende rechten krachtens wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Verzoek om inzage van uw persoonsgegevens (algemeen bekend als ‘toegangsverzoek van betrokkene’). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bezitten en controleren of ze rechtmatig verwerkt zijn.

 • Verzoek om rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u bezitten. Hiermee kunt u zorgen dat onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bezitten gecorrigeerd worden, hoewel wij de juistheid van de gegevens die u ons verstrekt mogelijk wel moeten controleren.

 • Verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen als er geen goede reden is om ze te blijven gebruiken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking (zie hieronder), waar wij mogelijk uw informatie onrechtmatig hebben verwerkt of waar wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat wij niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om verwijdering om specifieke juridische redenen die, indien van toepassing, kenbaar zullen worden gemaakt aan u, op het moment van uw aanvraag.

 • Verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens waar wij ons baseren op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er iets over uw specifieke situatie is waardoor u zich wilt verzetten tegen verwerking op deze grond, omdat u de indruk heeft dat het invloed heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketing-doeleinden. In sommige gevallen kunnen wij mogelijk aantonen dat wij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen hebben om uw informatie te verwerken, wat voorrang heeft boven uw rechten en vrijheden.

 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario's op te schorten:

  • Indien u wilt vaststellen of de gegevens accuraat zijn.

  • Waar ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij ze wissen.

  • Waar u wilt dat wij de gegevens behouden zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  • U heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij willen kijken of wij zwaarwegende gewettigde redenen hebben om ze te gebruiken.

 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoons­gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt, machine­leesbaar formaat aanbieden. Dit recht geldt alleen voor geautomatiseerde informatie waarvoor u aanvankelijk toestemming heeft gegeven om door ons te gebruiken of waar wij de informatie gebruikten voor het uitvoeren van een contract met u.

 • Toestemming is te allen tijde in te trekken waar wij afhankelijk zijn van toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming intrekt, kunnen wij mogelijk bepaalde producten of diensten niet aanbieden. Indien dit het geval is, zullen wij u daarover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 • Indien u een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de toezichthouder persoonsgegevens.

Meestal zonder kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het toegang krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijk tarief rekenen indien uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of overdreven is. Ook zouden wij in dergelijke gevallen kunnen weigeren om te voldoen aan uw verzoek.

Wat wij mogelijk van u nodig hebben

Wij moeten mogelijk om specifieke informatie vragen om uw identiteit vast te kunnen stellen en uw recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens te garanderen (of om een van uw andere rechten uit te kunnen oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om te waarborgen dat persoonsgegevens niet worden geopenbaard aan iemand die daar geen recht op heeft. Wij kunnen mogelijk ook contact met u opnemen voor meer informatie met betrekking tot uw verzoek, om ons antwoord te bespoedigen.

Reactietermijn

Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen één maand te reageren. Soms hebben wij meer tijd nodig dan een maand indien uw verzoek bijzonder complex is of wanneer u een aantal vragen heeft gesteld. In dat geval, laten wij u dat weten en houden wij u op de hoogte.

Uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bezitten, correct en actueel zijn. Informeer ons wanneer uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.
Contact opnemen met Rolex

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, over hoe wij omgaan met privacy of over uw contact met Rolex, kunt u schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen:

ROLEX SA
Rue François-Dussaud, 3-5-7
1211 Genève 26 – Zwitserland
+41 22 302 22 00

 

E-mailadres: privacy@rolex.com
ROLEX SA beantwoordt alleen vragen met betrekking tot gegevens­bescherming. Gelieve uw berichten in het Engels of Frans te versturen.

Vragen: enquiries@rolex.com
ROLEX SA beantwoordt alleen vragen met betrekking tot de aftersales service. Gelieve uw berichten in het Engels of Frans te versturen. Neem voor alle andere vragen contact op met uw retailer.

Toezichthouder voor gegevensbescherming: Dhr. Xavier BRAUN
Dit beleid is bijgewerkt in januari 2019

Deze pagina delen