ศูนย์การเรียนรู้

การรายงาน

ระบบแจ้งเตือนของเรามีขึ้นเพื่อให้คุณสามารถรายงานข้อสงสัยอย่างเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบร้ายแรงที่อาจส่งผลให้เกิดหรือเกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่ดี

คุณสามารถส่งคำร้องเรียนได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบฟอร์มการส่งคำร้องเรียน