Browser update vereist

Welkom bij rolex.com. Om u de best mogelijke ervaring te bieden, vereist rolex.com een up-to-date browser. Gebruik een nieuwere browser om onze site te ontdekken.

Volg Rolex op WeChat door de QR-code te scannen.

OFFICIËLE ROLEX WEBSITE

Alle op de website getoonde producten zijn mogelijk verkrijgbaar bij officiële Rolex Retailers.
Om de echtheid te garanderen, zijn authentieke Rolex-producten alleen verkrijgbaar bij officiële Rolex Retailers. De horloges van Rolex zijn niet rechtstreeks vanaf de website te koop en Rolex kan niet instaan voor de echtheid van online aangeboden horloges. Wij verzoeken u zich te wenden tot de dichtstbijzijnde officiële Rolex Retailer.

Rolex behoudt zich te allen tijde het recht voor om de op de website getoonde modellen te wijzigen. Hoewel Rolex uiterste zorg besteedt aan de correcte weergave van haar producten op de website, kunnen vormen en kleuren afhankelijk van uw beeldscherm afwijken van de werkelijkheid.

Bij toevoeging of vervanging van onderdelen of accessoires door exemplaren die niet door Rolex zijn gemaakt, of bij wijziging, modificatie of andere wezenlijke veranderingen aan uw Rolex-product door een niet door Rolex erkende derde, vervalt de garantie. Rolex geeft geen goedkeuring aan modificaties aan Rolex-producten die worden aangebracht door niet-erkende derden. Hieronder worden ook verstaan het toevoegen van verbale en grafische elementen en het maken van persoonlijke aanpassingen (zoals zwarte coating of de toevoeging van bijvoorbeeld diamanten, bezels, wijzerplaten of horlogebanden na de aankoop). Dergelijke modificaties kunnen de kwaliteit en integriteit van het product negatief beïnvloeden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken, handelsnamen, ontwerpen en auteursrechten, zijn voorbehouden en zijn het exclusieve eigendom van Rolex.

Privacybeleid

Rolex S.A. respecteert uw privacy en hecht veel belang aan uw vertrouwen. In dit privacybeleid (hierna ook het 'beleid') wordt beschreven hoe op de website ROLEX.COM (hierna ook de 'website') wordt omgegaan met privacy. Het beleid is van toepassing op alle soorten gegevens over u die we verzamelen terwijl u de website gebruikt en op de manier waarop Rolex deze gegevens gebruikt en uitwisselt.

Lees de onderstaande informatie over ons beleid en onze praktijken op het gebied van de omgang met persoonlijke gegevens goed door. Dit beleid is niet van toepassing op de gegevens die u offline en/of op andere manieren aan Rolex aanbiedt of die Rolex op deze manieren verzamelt, noch op de gegevens die worden verzameld via websites of applicaties van gelieerde of derde partijen die koppelingen naar de website bevatten of die via de website bereikbaar zijn.

Uw toestemming

Door de website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Rolex de persoonlijke gegevens die u via de website aanbiedt kan verzamelen, gebruiken en openbaar maken overeenkomstig dit beleid.

Uw gegevens

Rolex verzamelt geen persoonlijke gegevens van u zonder uw medeweten of toestemming, en vraagt u niet om dergelijke informatie alvorens u toegang te verlenen tot de website.

Net als veel andere websites kan ook deze website op actieve wijze persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan die u tijdens uw bezoek aan de website vrijwillig aanbiedt, bijvoorbeeld door webpagina's via e-mail te delen of door u rechtstreeks in e-mailcontact te stellen met Rolex via de website.

Rolex kan de volgende gegevens van u verzamelen:

  • De persoonsgegevens die u vrijwillig aan Rolex aanbiedt, zoals uw volledige naam en e‑mailadres.

  • Passieve gegevens die tijdens uw gebruik van de website worden verzameld, zoals uw IP-adres, cookies en webbakens.

Gegevens die u vrijwillig aanbiedt:

  • Persoonlijke gegevens die u op verzoek van de website aanbiedt. De website biedt bijvoor­beeld de mogelijkheid content van de website in een e-mail aan uzelf of iemand anders te sturen. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, zult u Rolex uw e-mailadres of dat van de persoon in kwestie moeten geven.

  • Informatie over en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen) als u contact opneemt met Rolex.

Gegevens zoals IP-adressen, cookies en webbakens:

  • Tijdens uw bezoek aan de website kunnen bepaalde gegevens passief worden verzameld, dat wil zeggen zonder dat u ze actief aanbiedt. Ten behoeve van de systeemadministratie en om verzameldata aan adverteerders te kunnen aanbieden, kan Rolex informatie verzamelen over uw computer en uw internetverbinding, zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Aan dergelijke statistische informatie over de apparatuur en de browserhandelingen en ‑patronen van gebruikers kunt u niet persoonlijk worden herkend.

  • De website kan gebruikmaken van cookies om informatie over het gebruik ervan te verzamelen. Rolex kan deze informatie vervolgens gebruiken om de website gebruiksvrien­delijker te maken en zodoende uw gebruikservaring te verbeteren. Een cookie is een brokje informatie dat een webbrowser op uw harde schijf kan opslaan zodat de website informatie over u en uw voorkeuren kan onthouden. Een cookie kan geen andere gegevens van uw harde schijf halen, virussen overdragen of uw e-mailadres achterhalen. Als u gewoon door de website bladert, is het enige dat een cookie kan doen uw browser herkennen.

  • Op de verschillende pagina's op de website kunnen elektronische afbeeldingen staan, die ook wel 'webbakens' of 'pixeltags' worden genoemd. Hiermee kan Rolex bepaalde statistieken bijhouden (bijvoorbeeld hoeveel gebruikers deze pagina's hebben bezocht en hoe populair bepaalde content is) en de systeem- en serverintegriteit controleren. Webbakens worden niet gebruikt om persoonsgegevens en andere informatie over u te achterhalen; ze dienen alleen voor het verzamelen van statistische informatie over het gebruik van de website.

De website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Kinderen onder de 13 mogen geen persoonsgegevens en andere informatie aan de website aanbieden en Rolex zal nooit opzettelijk gegevens van websitebezoekers in deze leeftijdsgroep verzamelen.

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens en andere informatie

Overeenkomstig de bepalingen van dit beleid mag Rolex uw persoonsgegevens en andere informatie over u gebruiken om de inhoud van de website te verbeteren, om de website aan te passen aan uw voorkeuren, om u (op uw verzoek) informatie aan te bieden, voor marketing- en onderzoeksdoeleinden en voor de in dit beleid aangegeven doeleinden. De informatie en persoonsgegevens die u via de website aanbiedt zullen niet worden verkocht, verhuurd of gepubliceerd.

Rolex kan uw informatie en persoonsgegevens wel openbaar maken aan de hieronder aangegeven derden, die allen hebben verklaard deze gegevens te zullen behandelen overeenkomstig dit privacybeleid:

  • Dochterbedrijven van Rolex en aan Rolex gelieerde bedrijven;

  • Aannemers en aanbieders van diensten die door Rolex worden ingezet ter ondersteuning van haar bedrijf en haar website, zoals technische ondersteuning en officiële Rolex Retailers.

Bovendien kan Rolex uw persoonsgegevens en andere informatie over u openbaar maken wanneer een van toepassing zijnde wet dit voorschrijft of in geval van een gerechtelijk bevel.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens en andere informatie heeft voor Rolex een hoge prioriteit. De verzamelde informatie en persoonsgegevens worden op beveiligde servers opgeslagen en Rolex neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om deze te beschermen.

Rolex kan echter niet garanderen of toezeggen dat haar niveau van beveiliging aan enige specifieke standaard voldoet of deze overtreft. Geen enkele online gegevensoverdracht is 100% veilig en opgeslagen gegevens zijn altijd kwetsbaar. Rolex kan de beveiliging van de website, databases en services niet garanderen. Ook kan Rolex niet uitsluiten dat de persoonsgegevens die u aanbiedt tijdens de online overdracht kunnen worden onderschept. Rolex is niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden.

Recht op toegang, aanpassing, correctie en verwijdering

U hebt het recht op toegang tot en aanpassing, correctie en verwijdering van uw persoons­gegevens, en u mag hierover op elk gewenst moment contact opnemen met Rolex.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Rolex behoudt zich het recht voor dit beleid van tijd tot tijd aan te passen, te wijzigingen of anderszins bij te werken. U stemt ermee in gebonden te zijn aan dergelijke aanpassingen, wijzigingen en updates. Na wijziging van dit beleid zal de aangepaste versie op de website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan de beleidstekst van tijd tot tijd opnieuw door te lezen, bijvoorbeeld voordat u persoonlijke informatie aanbiedt.

Gebruiksvoorwaarden

Op uw toegang tot en gebruik van de website ROLEX.COM (de 'website') zijn zowel de volgende voorwaarden als alle relevante wetten van toepassing. Door de website te openen en bekijken, gaat u zonder beperking of voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Auteursrechten en handelsmerken van Rolex

Rolex is eigenaar van de website. Rolex is eigenaar van of bezit rechten op alle achtergronden, pictogrammen, tekens, artwork, afbeeldingen, graphics, muziek, tekst, video's, software en andere content op de website (de 'content') en alle HTML-, CGI- en andere code en scripts die in welke indeling dan ook worden gebruikt voor de implementatie van de website (de 'code'). De content en code op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Behalve waar in deze voorwaarden anders wordt bepaald, mag u code of content van de website niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rolex kopiëren, wijzigen, uploaden, downloaden, verzenden, opnieuw publiceren, weergeven voor herdistributie aan derden voor commerciële doeleinden of op enige andere manier distribueren. U mag de content of code van de website niet gebruiken voor andere dan de hier uiteengezette doeleinden.

Alle op de website weergegeven namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van Rolex. Deze mogen niet zodanig worden gebruikt dat ze naar verwachting verwarring zullen wekken, of op enige andere manier worden gebruikt zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestem&hy;ming van Rolex.

Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden is een vorm van contractbreuk en schending van auteursrechten, handelsmerken en andere (intellectuele-) eigendomsrechten van Rolex. Delen van de website mogen alleen worden afgedrukt voor niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid: geen garanties en toezeggingen

Rolex doet haar uiterste best om correcte, actuele informatie op de website te publiceren, maar kan geen garanties geven of toezeggingen doen met betrekking tot de content. Deze wordt 'as is' aangeboden. Voor zover toegestaan door de wet, houdt Rolex zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, punitieve schadevergoedingen en/of aanspraken van derden die voort­vloeien uit het gebruik van, de toegang tot of het niet kunnen gebruiken van de informatie en/of producten die op de website worden aangeboden, of enige schadeclaim voortvloeiend uit of in relatie tot het gebruik van de website. Bovendien aanvaardt Rolex geen enkele aansprake­lijkheid noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan of virussen in uw computerapparatuur of andere eigendommen voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van en bezoek aan de website of het downloaden van informatie van de website.

De ongeldigheid van een voorwaarde of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de toepasbaarheid van de gedeelten van de gebruiksvoorwaarden die door de bevoegde rechtbank als toepasbaar worden verklaard.

Privacy

In het privacybeleid wordt uitgelegd hoe Rolex omgaat met de persoonlijke informatie die u aanbiedt. Lees dit beleid goed door.

Links en websites van derden

Rolex is niet verantwoordelijk voor de content op websites waarnaar op de website wordt verwezen of die links naar de website van Rolex bevatten. Als u op een link naar een andere website klikt, doet u dit geheel op uw eigen risico. Rolex biedt op haar website links aan naar andere sites. Dit wordt uitsluitend voor het gemak van de gebruiker gedaan. Rolex doet geen toezeggingen over de juistheid, geldigheid, geschiktheid, rechtmatigheid enz. van de materialen of informatie op dergelijke sites en wijst alle expliciete en impliciete garanties met betrekking hiertoe van de hand.

Herziening

Rolex kan de voorwaarden en bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door een bijgewerkte versie ervan te publiceren, waarmee u automatisch instemt en die van toepassing is op uw gebruik van de website. We raden u dan ook aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele gebruiksvoorwaarden na te lezen.

Rechtsbevoegdheid

Op eventuele geschillen over de content op of het gebruik van de website is het materieel recht van Zwitserland van toepassing. Dergelijke geschillen worden behandeld door de bevoegde rechtbank van het kanton van Genève.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een vertaling van de oorspronkelijk in de Engelse taal opge­stelde gebruiksvoorwaarden en worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. In geval van verschillen tussen beide versies prevaleert de Engelse tekst. 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in november 2013.

© Rolex, 2013 Alle rechten voorbehouden.Het F1 FORMULA 1-logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX en hieraan verwante merken zijn handelsmerken van Formula One Licensing BV, een onderneming binnen de Formula One Group.
Alle rechten voorbehouden.