رولکس و سینما

ورای بینش خلاقانه

)

شاهکار چیست؟

)

میراث انسانی ژرف‌نگر؟ 

بدیهی است.

اما میراثِ
افراد بی‌شماری هم هست:
متخصصان

مهندسان

هنرمندان

که نه‌تنها بی‌وقفه برای «آنچه هست» تلاش می‌کنند

)

بلکه در پی تحقق
«آنچه می‌تواند باشد» نیز هستند

)

و به نسل‌های آینده

برای تعالی میراث خود اعتماد دارند.

آیا شاهکار حاصل علم است؟

یا صرفاً حس زیبایی‌شناسی؟

)

شاهکار یعنی هر دو با هم.

به همین دلیل است که شاهکار هرگز کهنه نمی‌شود

و شایستۀ قدردانی است.

به اشتراک‌گذاری این صفحه