مرکز آموزش

گزارش‌دهی

سیستم هشدار رولکس به شما امکان می‌دهد تا هرگونه ظن منطقی درباره آثار مخرب بالقوه یا بالفعل مربوط به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های پایه، حفظ محیط زیست و حکمرانی معقول را گزارش دهید.

با دنبال کردن دستورالعمل‌های موجود در فرم ارسال، می‌توانید گزارش خود را به صورت ایمن و محرمانه ارسال کنید.