Wuhan Xinyu Elegant - Old Hengdali Watch
G/F, Pufa Bank Mansion
218 Xinhua Road
Jianghan
Wuhan 430000
Hubei Province
China

Tel: (027) 8284-0799
Fax: (027) 8281-4993
Official retailer
Visit rolex.com