Mitsukoshi Takamatsu
3F
7-1 Uchimachi
Takamatsu Kagawa
〒760-8639
Japan

Tel: 087-825-0739

Official retailer
Visit rolex.com