Emperor Watch & Jewellery
(Harbour Plaza), Chongqing
LGL Harbour Plaza Hotel
Wuyi Road
Yuzhong
Chongqing 400010
Chongqing
China

Tel: (023) 6382-8329

Mon-Sun: 10:00am - 9:30pm
Official retailer
Visit rolex.com