Emperor Watch & Jewellery
(Harbour Plaza), Chongqing
LGL Harbour Plaza Hotel
Wuyi Road
Yuzhong
Chongqing 400010
Chongqing
China

Tel: (023) 6382-8329
Official retailer
Visit rolex.com