Mitsukoshi Takamatsu
3F
7-1 Uchi-machi
Takamatsu Kagawa
〒760-8639
Japão

Tel.: 087-825-0739

Distribuidor Oficial
Visite rolex.com