Tien Ven Tai
202 Chung Cheng Rd.
펑위안
타이중
타이중
타이완

전화: +886 4 2525 0428

월-일,
오전10시 - 오후9시
공식 판매점
방문하기 rolex.com