Mitsukoshi Takamatsu
3F
7-1 Uchi-machi
Takamatsu Kagawa
〒760-8639
Japon

Tél. : 087-825-0739

Distributeur officiel
Visitez rolex.com