Mitsukoshi Takamatsu
3F
7-1 Uchi-machi
Takamatsu Kagawa
〒760-8639
Japon

Tél. : 087-825-0739

Lu-Di 10h00 - 19h00
Distributeur officiel
Visitez rolex.com