Emperor Watch & Jewellery
(Harbour Plaza), Chongqing
LGL Harbour Plaza Hotel
Wuyi Road
Yuzhong
Chongqing 400010
Chongqing
Chine

Tél. : (023) 6382-8329
Distributeur officiel
Visitez rolex.com