Century Swiss Watch, Urumqi
299 Zhongshan Road
Urumqi 830002
Xinjiang
Chine

tel: (0991) 281-9621
Distributeur officiel
Visitez rolex.com