Mitsukoshi Takamatsu
3F
7-1 Uchimachi
Takamatsu Kagawa
〒760-8639
Japón

Tel.: 087-825-0739

Distribuidor oficial
Visite rolex.com