Fukuya Hacchobori Honten
7F
6-26 Ebisu-cho Naka-ku
Hiroshima Hiroshima
〒730-8548
Japón

Tel.: 082-246-6522

Distribuidor oficial
Visite rolex.com